English version

 

کليه مواد اوليه قبل از اينکه در خط توليد قرار گيرد در آزمايشگاه کارخانه بر اساس معيارهاى استاندارد مورد آزمون قرارگرفته و پس از حصول اطمينان از کيفيت آن در اختيار واحد توليد قرار داده ميشود.
همچنين کليه توليدات کارخانه در مراحل مختلف توليد مورد برسى و آزمايش قرار گرفته، در صورتيکه مغايرتى با فرمول ساخت و استاندارد نداشته باشد به بازار عرضه مىگردد.
 


 

 

صفحه اصلی | تاریخچه | کیفیت | محصولات | تماس | نظرخواهی